Hva du bør vite om aksjesparekonto

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen å lansere aksjesparekonto for privatpersoner. Forslaget er nå vedtatt av Stortinget. Hovedformålet med aksjesparekonto er å bidra til at flere privatpersoner vil spare i aksjer og fond.

En aksjesparekonto gir eieren mulighet til å reinvestere i aksjer uten at gevinsten skattelegges. Da blir det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i børsnoterte aksjer og aksjefond.

Har man en aksjesparekonto kan man derfor slippe å betale skatt helt til man velger å ta ut gevinstbeløpet av sin konto. Man kan f.eks. investere kr. 100.000,- i et aksjefond, og ta ut hele investeringsbeløpet senere uten å måtte betale skatt. Overskuddet kan man velge å reinvestere i samme eller annet aksjefond, og dermed utsetter man den skattepliktige delen.

Alle som oppretter en aksjesparekonto vil i tillegg få en bankkonto. Bankkontoen gir ingen renter. Det er regjeringen som skal bestemme hvem som kan tilby privatpersoner en aksjesparekonto.

Hvem vil ha fordel av å opprette en aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er først og fremst gunstig for privatpersoner som ønsker å spare langsiktig i aksjer eller aksjefond. Da kan man oppnå fordeler ved å utsette skatt på gevinster.

Sitter man f.eks. med et aksjefond og ønsker å bytte ut det til et annet, må man i dag betale skatt på gevinsten for deretter å plassere pengene i et nytt aksjefond. Med en aksjesparekonto kan man som nevnt bytte fond uten å bli skattlagt. Det er først når man tar pengene ut av konto at man betaler skatt på utbyttet.

Man vil også få skjermingsfradrag ved en aksjesparekonto. Til tross for at man bytter fond, vil man ikke bruke opp fradraget.

Hva kan man handle med en aksjesparekonto?

Formålet med innføringen av en aksjesparekonto er å øke investeringer i norsk næringsliv. Man kan kjøpe både enkeltaksjer og aksjefond med en aksjesparekonto, men aksjefond må ha en aksjeandel som er høyere enn 80%.

Man kan ikke handle rentefond, obligasjoner eller lignende med en aksjesparekonto, og kontoen kan heller ikke benyttes til kjøp av amerikanske aksjer. Det er imidlertid mulig å investere i globale aksjefond som er registrert i Norge. Ikke-børsnoterte aksjer kan ikke registreres på en aksjesparekonto.

Overgangsregler

Frem til 2018 vil det være en overgangsperiode der man kan flytte alle sine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto. I denne perioden vil man slippe å betale skatt på overføringen.

Har man urealisert gevinst på sine aksjer eller aksjefond bør man flytte sin beholdning før utgangen av 2017. Har man derimot urealisert tap på sine aksjer eller aksjefond bør man vente til etter 2018 med å flytte beholdningen. Dette fordi man får  et skattemessig fradrag på tap når man flytter beholdningen over til en aksjesparekonto i 2018. Et slikt fradrag for tap får man derimot ikke i 2017.

Fordeler med aksjesparekonto

– Du samler dine aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted

– Du får samme fordeler som bedrifter allerede har i dag

– Du kan ta ut investeringsbeløpet skattefritt og reinvestere gevinsten

– Enklere for privatpersoner å spare langsiktig

– Kontoen gjelder både aksjefond og enkeltaksjer

– Du kan bytte fond uten å tape penger (dvs. å betale skatt)

Når kan man skaffe seg en aksjesparekonto?

Etter all sannsynlighet kan man opprette en aksjesparekonto i løpet av sommeren 2017. De endelige reglene om aksjesparekonto er pr. dags dato ikke fullstendige. Det gjenstår å få på plass et regelverk når det gjelder hvem som skal få lov å tilby en slik konto.

Ulemper med aksjesparekonto

– Du kan ikke ha rentefond eller kombinasjonsfond på en aksjesparekonto

– Gjelder kun for børsnoterte aksjer og aksjefond innen EU/EØS